จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
ประกาศรับสมัครงาน

29 ธ.ค.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
-พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
-พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
17 ธ.ค.64

ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
-พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
-พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
-ผู้ช่วยช่าง (ช่างเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา

3 ธ.ค.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์
3 ธ.ค.64

ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 15 อัตรา ดังนี้
-พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
-พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
-พนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 1 อัตรา
-พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 8 อัตรา
-พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

30 พ.ย.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์
25 พ.ย.64 ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์
23 พ.ย.64

ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

15 พ.ย.64

ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ จำนวน 9 อัตรา ดังนี้
-พนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 3 อัตรา
-ผู้ช่วยช่าง (ช่างไม้) (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
-พนักงานเปล (เพศชาย) จำนวน 3 อัตรา
-พนักงานผ่าและรักษาศพ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
-พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

11 พ.ย.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลคลองสามวา สำนักการแพทย์
10 พ.ย.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 17 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
8 พ.ย.64

ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 71 อัตรา ดังนี้
-ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 3 อัตรา
-นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
-พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จำนวน 47 อัตรา
-เวชกรฉุกเฉิน จำนวน 19 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงาน) จำนวน 1 อัตรา

28 ต.ค.64 ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์
27 ต.ค.64 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
19 ต.ค.64 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์
15 ต.ค.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์
5 ต.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
28 ก.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์
21 ก.ย.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
20 ก.ย.64 ประกาศผลคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564
9 ก.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์
3 ก.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
27 ส.ค.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
23 ส.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564
4 ส.ค.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานการนำส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 20 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
30 ก.ค.64 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ชะลอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564
21 ก.ค.64 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์
15 ก.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
12 ก.ค.64
แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันสอบเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่มีความรุ่นแรง จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันสอบออกไปจากที่กำหนดไว้เดิมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเจ้าหน้าที่จะแจ้งการเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันสอบให้ผู้สมัครสอบรับทราบโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
6 ก.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์
2 ก.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
1 ก.ค.64 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์
24 มิ.ย.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏฺิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์
18 มิ.ย.64 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564
15 มิ.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
10 มิ.ย.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ จำนวน 16 อัตรา
8 มิ.ย.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
4 มิ.ย.64 ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
1 มิ.ย.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย์
17 พ.ค.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 19 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยางพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
12 พ.ค.64 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 8 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
23 เม.ย.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์
7 เม.ย.64 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 10 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์
1 เม.ย.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์จำนวน 18 อัตรา
1 เม.ย.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 อัตรา
30 มี.ค.64 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564
26 มี.ค.64 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศหญิง)จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์
11 มี.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์
22 ก.พ.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564
10 ก.พ.64 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 18 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์
3 ก.พ.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์
26 ม.ค.64 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
22 ม.ค.64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564
21 ธ.ค.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
สังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
7 ธ.ค.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา
สังกัดโรงพยาบาลตากสิน
24 พ.ย.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 9 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
12 พ.ย.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
สังกัดโรงพยาบาลคลองสามวา
28 ต.ค.63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการ สำนักการแพทย์
7 ต.ค.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการ จำนวน 28 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(เอราวัณ)
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(เอราวัณ)
28 ก.ย.63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์
10 ก.ย.63
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 4/2563
26 ส.ค.63
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2563
25 ส.ค.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 14 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
17 ส.ค.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์
14 ส.ค.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1อัตรา
สังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
14 ส.ค.63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 
7 ส.ค.63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 
4 ส.ค.63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 4/2563
31ก.ค.63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์  
20 ก.ค.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการ จำนวน 9 อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
17 ก.ค.63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป รับดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ก.ค.63
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร โรงพยาบาลลาดกระบังฯ
29 มิ.ย.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา
สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
29 มิ.ย.63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
25 มิ.ย.63
ประกาศผลคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563
24 มิ.ย.63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ
17 มิ.ย.63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สังกัดสำนักการแพทย์
16 มิ.ย.63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
8 มิ.ย.63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการ จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
2 มิ.ย.63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2563
29 พ.ค.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
สังกัดโรงพยาบาลคลองสามวา
21 พ.ค.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
21 พ.ค.63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
21 พ.ค.63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563
21 พ.ค.63
ขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการ จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
5 พ.ค.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการ จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
1 พ.ค.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการ จำนวน 6 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
23 เม.ย.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 10 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
10 เม.ย.63
ประกาศขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 9 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
3 เม.ย.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 3 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
3 เม.ย.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 9 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
30 มี.ค.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 7 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
17 ก.พ.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการ จำนวน 7 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ
4 ก.พ.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร 
23 ม.ค.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการ จำนวน 24 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
17 ม.ค.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 21 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
13 ม.ค.63
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 23 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลตากสิน 
2 ม.ค.63

ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์  

26 ธ.ค.62
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 11 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
26 ธ.ค.62
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  
25 ธ.ค.62
ประกาศผลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการ จำนวน 4 อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ (**ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลำดับที่ 1 และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ให้มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด**)
20 ธ.ค.62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม สังกัดกลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์
ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
17 ธ.ค.62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 4 อัตรา สังกัด สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์  
29 พ.ย.62
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาาลลาดกระบังฯ
22 พ.ย.62
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการ จำนวน 1 อัตรา สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย
13 พ.ย.62
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย
4 พ.ย.62
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 11 อัตรา โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ
15 ต.ค.62
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 7 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลากกระบังฯ
10 ต.ค.62
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม สังกัดกลุ่มงานการคลัง สก.
24 ก.ย.62
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3 ก.ย.62
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2562
2 ก.ย.62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด(ศูนย์เอราวัณ)
30 ก.ย.62
ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม โรงพยาบาลลาดกระบังฯ
27 ส.ค.62
ประกาศผลคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2562
20 ส.ค.62
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลลาดกระบังฯ
24 ก.ค.62
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(เอราวัณ)
24 ก.ค.62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22 ก.ค.62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 28 ราย
10 ก.ค.62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2562
27 มิ.ย.62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562
27 มิ.ย.62
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ
26 มิ.ย.62
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 7 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลากกระบังฯ
30 พ.ค.62
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3-2562
10 พ.ค.62
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2-2562
02 พ.ค.62
ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2562
22 เม.ย.62
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ
12 มี.ค.62
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ 
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร 
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
8 มี.ค.62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1-2562 
26 ก.พ.62
ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคค
25 ก.พ.62
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 9 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
20 ก.พ.62
ประกาศ ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเวชการุณญ์รัศมิ์ 
30 ม.ค.62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1-2562
28 ม.ค.62
ประกาศ ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 23 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
21 ม.ค.62
ประกาศ ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลกลาง
  ประกาศ ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สังกัดเลขานุการ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th