จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

  • คู่มือ
  • แบบฟอร์ม
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
- แบบฟอร์มตัวชี้วัด BMI
- แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 4.2
ขอความร่วมมือรายงานแผนผู้สูงอายุของโรงพยาบาล (บันทึกข้อความ)
  1. แผนผู้สูงอายุ
  2. (ร่าง) แผนผู้สูงอายุสำนักการแพทย์
  3. (ร่าง) แผนผู้สูงอายุสำนักการแพทย์
  4. (ร่าง) แผนผู้สูงอายุ (รพก.) ส่งเพิ่มเติม 8 ต.ค. 56
4 แบบรายงานการใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
4 แบบฟอร์มการแจ้งขอแก้ไขซ่อมแซมคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติมโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์
3 แบบฟอร์มการขออีเมล์ และรหัสผ่าน สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ทของสำนักการแพทย์ (สำนักงานเลขานุกการ)
3 แบบฟอร์มการขออีเมล์ และรหัสผ่าน สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ทของสำนักการแพทย์ (สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์)
mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th