จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
1
เอกสารการจัดทำแบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคล
7 สำหรับผู้ขอประเมินเพื่อแต่่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 6
7 สำหรับผู้ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7
7 แนวทางการพิจารณาประเมินผลงาน สายงานวิชาการสาธารณสุขสำหรับระดับ 8 (ตามมติการประชุมของคณะกรรมการประเมิน
ผลงานสายงานประเมินผลงานด้านวิชาการสุขศึกษา ด้านวิชาการสาธารณสุข ด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และด้านวิชาการควบคุมโรค
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552)
7 แนวทางการพิจารณาประเมินผลงาน สายงานวิชาการพยาบาลและการพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 8 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลฯ
(มติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551)
 
เอกสารการเผยแพร่เกี่ยวกับการประเมินบุคคลทางวิชาการ
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
7 ตัวอย่างการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินบุคคล
7 คำอธิบายการจัดทำเอกสารประกอบการประเิมินบุคคล
7 แบบฟอร์มแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th