จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

50 ปี รพ.เจริญกรุงฯ พัฒนาการแพทย์ทันสมัย (25/11/64)

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (22/11/64)

เตรียมความพร้อม ประชุมวิชาการประจำปี สนพ.
(19/11/64)

Smart OPD ของขวัญเพื่อคนกรุง (18/11/64)

ข่าวสาร กิจกรรม

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 15 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 8 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์

==>>ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ จำนวน 9 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ช่างไม้) (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเปล (เพศชาย) จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลคลองสามวา สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 17 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 71 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จำนวน 47 อัตรา ตำแหน่งเวชกรฉุกเฉิน จำนวน 19 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงาน) จำนวน 1 อัตรา

==>>ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

==>>ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

==>>ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์

==>>สัมมนาออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายและชมรมเบาหวานของประเทศไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.30 น.

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวชิาชีพ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก
สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคมตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอรวัณ)

==>>ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564

==>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทยฺ์ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564

==>>ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED))
จำนวน 200 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานการนำส่ง
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 20 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน-
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

==>>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ชะลอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564

==>>ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานสังกัด
สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

==>>แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันสอบเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่มีความรุนแรง จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันสอบออกไปจากที่กำหนดไว้เดิมจนกว่าสถานการณ์
จะคลี่คลายและเจ้าหน้าที่จะแจ้งการเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันสอบให้ผู้สมัครสอบรับทราบโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร  

==>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏฺิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ
สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564


==>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ จำนวน 16 อัตรา

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

==>>ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 19 อัตรา

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 8 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 10 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ จำนวน 18 อัตรา

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 อัตรา
==>>หนังสือรายงานประจำปี 2563 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
==>>สารสำนักการแพทย์ ปีที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 เล่มที่ 1/2564

==>>ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์
==>>ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ตึกอำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 3 ชั้น จำนวน 1 รายการ

==>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 18 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564
==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลคลองสามวา สำนักการแพทย์

==>>ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

==>>ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 4/2563

==>>ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2563

==>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 4/2563

==>>ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2563

==>>วีดีทัศน์เพลง สุขใจ สนพ.

==>>ดาวน์โหลดเพลง สุขใจ สนพ.

==>>ดาวน์โหลดทำนอง:เพลง สุขใจ สนพ.

==>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2563 
==>>ประกาศเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักการแพทย์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://qrgo.page.link/gkQqZ

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

==>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
==>>ประกาศผลคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563
==>>ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 4/2563

==>>ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ

==>>วีดีทัศน์เพลง มาร์ชสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

==>>ดาวน์โหลดเพลง มาร์ชสำนักการแพทย์

==>>ดาวน์โหลดทำนอง:เพลง มาร์ชสำนักการแพทย์

==>>ดาวน์โหลดเนื้อร้อง:เพลง มาร์ชสำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2563
==>>ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2563 (ฉบับที่ 2)

==>>แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 2/2563
==>>ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2563

==>>ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563

==>>ประกาศผลคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ 2562
==>>ประกาศผลคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2562

==>>ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
==>>ประกาศผลคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562
==>> การดำเนินโครงการ / กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง
==>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
==>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 28 ราย
==>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2562
==>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562
==>> รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3-2562
==>> รับสมัครคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
==>> รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2-2562
==>> ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2562
==>> ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย
==>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1-2562
==>> มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพหานคร
==>> QR Code ตัวอย่างการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินบุคคลสายงานพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
==>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1-2562
==>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

==>> ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ กทม.-ศิริราช ปีการศึกษา 2562
==>> ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2-2561
==>> ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ 2561
==>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพย์ ครั้งที่ 2/2561
==>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปี พ.ศ.2561
==>> แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561
==>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561
==>> ประกาศ ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัด โรงพยาบาลลาดกระบังฯ
==>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทยทั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ 2561
==>> ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1-2561
==>> (ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่อยู่ในลำดับที่เรียกบรรจุฯ มารายงานตัวตามวันเวลา สถานที่ ที่กำหนด หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)
==>> แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯครั้งที่ 1-2561
==>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพย์ ครั้งที่ 1/2561
==>> แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2561
==>>
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัด โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
==>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2561
==>> Template การจัดนิทรรศการงานวันครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
==>> LOGO งานวันครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
==>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบและคัลเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดเอราวัณ
==>> ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา สังกัดเอราวั
==>> ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา และ นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
==>> ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560
==>> ประกาศเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 65 ราย
==>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพย์ ครั้งที่ 2/2560
==>> ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ 2560
==>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเทภทั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ 2560
==>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักกาแพทย์ ครั้งที่ 2/2560
==>> ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2560
==>> ศาสตร์พระราชา 23 หลักการทรงงาน
==>> ประกาศรับสมัครเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
==>> ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพย์ ครั้งที่ 1/2560
==>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
==>> ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ
==>>DOWNLOAD โปสเตอร์ Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ 
==>> DOWNLOAD โลโก้ กทม.ใส่ใจ วัย 80 ปี
==>> ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสำนักการแพทย์
==>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2560
==>> ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559
==>> ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 43 อัตรา 
==>> ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง สังกัด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
==>> ประกาศการเสนอยาและเวชภัณฑ์ (ที่ไม่ม่ในโรงพยาบาล) เข้าบัญชีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 

DOWNLOAD เอกสารต่างๆ

==>>แผนดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรณีโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
==>>สารสำนักการแพทย์ ปีที่ 11 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 เล่มที่ 4/2564
==>>สารสำนักการแพทย์ ปีที่ 11 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 เล่มที่ 3/2564
==>>สารสำนักการแพทย์ ปีที่ 11 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 เล่มที่ 2/2546
==>>สารสำนักการแพทย์ ปีที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 เล่มที่ 1/2564
==>>ดาว์นโหลดโลโก้ประจำส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์
==>>โปสเตอร์นโยบายการบริหารงานสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปี 2564
==>>คู่มือแนวทางการดำเนินงาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) สำหรับโรงพยาบาลและสำนักงาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
==>>คู่มือแนวทางการดำเนินงาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข
==>>ข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักการแพทย์
==>>คู่มือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันออฟฟิตซินโดรมในบุคลากรสำนักงาน

==>>VDO บรรยายเรื่อง ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในบุคลากรสำนักงานที่ทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์
==>>แบบคำนวนตามเกณฑ์มาตรฐาน BKKGC+
==>>กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ Green Office
==>>เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก
==>>โรงเรียนพ่อแม่ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
==>>ตัวชี้วัด (LEAN)
==>>ตัวชี้วัดนวัตกรรม
        - คำชี้แจง
        - คู่มือนวตกรรม
        - แบบประเมินความพึงพอใจ
        - ผลงานนวตกรรมที่ใช้ประกวด
==>>ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
        - เชิญประชุม
        - โครงการ
        - ตารางค้นหาและระบุความเสี่ยง
        - เอกสารหมายเลข 1
==>>เอกสารต่างๆ
        - พระราชบัญญัติ
        - ข้อบัญญัติและระเบียบ
        - คู่มือและแบบฟอร์ม
        - คู่มือปฏิบัติการตามภารกิจหลัก
        - มาตรฐานครุภัณฑ์
        - เอกสารประเมินบุคคล
        - แบบสอบถามความพึงพอใจฯ

 
 
 


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th