จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
ข่าวสาร กิจกรรม

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 อัตรา

==>>ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ช่างเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

==>>ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง (E.M.S.) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 15 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 8 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์

==>>ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ จำนวน 9 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ช่างไม้) (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเปล (เพศชาย) จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลคลองสามวา สำนักการแพทย์

==>>ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 17 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

DOWNLOAD เอกสารต่างๆ
==>>รายงานประจำปี 2564 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
==>>แผนดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรณีโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
==>>สารสำนักการแพทย์ ปีที่ 11 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 เล่มที่ 4/2564
==>>สารสำนักการแพทย์ ปีที่ 11 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 เล่มที่ 3/2564
==>>สารสำนักการแพทย์ ปีที่ 11 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 เล่มที่ 2/2546
==>>สารสำนักการแพทย์ ปีที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 เล่มที่ 1/2564
==>>ดาว์นโหลดโลโก้ประจำส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์
==>>โปสเตอร์นโยบายการบริหารงานสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปี 2564
==>>VDO บรรยายเรื่อง ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในบุคลากรสำนักงานที่ทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์

                                                                                                                                             <อ่านทั้งหมด>Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th