จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
 
ข้อมูล
- จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่มีที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   จำแนก รายเขต ช่วยอายุ และเพศ


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th