จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
ข้อบัญญัติและระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
- ข้อบัญญัติกทม การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ปฏิบัติงานฯ รูปแบบพิเศษ 2562
- ระเบียบกทม. การพักอาศัยในหอพักของโรงพยาบาลในสังกัดสนพ 2562
- ระเบียบกทม. เงินกองทุนแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก (ฉ2) 2562
- ระเบียบกทม. เงินบำรุงโรงพยาบาล (ฉ2) 2562
- ระเบียบกทม. อัตราค่าบริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2562
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมของวิทยาลัยในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๖
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๖
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขห้วงเวลา(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
1ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขห้วงเวลา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๓๙
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๖
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกเพื่อศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ขาดแคลน พ.ศ. ๒๕๓๕
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขห้วงเวลา พ.ศ. ๒๕๓๔
ระเบียบกรุงเทพมหานคร
1 รวมระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของทางราชการและอัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
1 เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายกับการควบคุมคุณภาพทางการเงิน
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๕
1ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์เยาวชนและศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินรายได้จากระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๕
ดูทั้งหมดคลิ๊กที่นี่
ข้อบังคับแพทยสภา
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษามรรยาทแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๖
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่องเกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๒
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
1 ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘
1 ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๓๘
1 ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘
mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th