จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
::คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์:: 
 

 
 

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร

 
     

นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร

นายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร

นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร

     
นางคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
นายขจร อินทรบุหรั่น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน
นายพรเทพ แซ่เฮ้ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์
     

นายอดิศร วิตตางกูร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชฺตินฺธโร อุทิศ

นายสุรชัย ภูพิพัฒน์ผล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เวชการุณย์รัศมิ์
นายศุภรัช สุวัฒนพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
     
นายอรรถพล เกิดอรุณสุขศรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
นางปนัดดา ลีลาอุดมลิปิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
บางขุนเทียน
     
นายสุรินทร์ นัมคณิสรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา
นายอุกฤษฎ์ อุเทนสุต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร
นางฐิติชญาน์ นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการ สำนักการแพทย์
     
   

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
ระบบบริการทางการแพทย์
นายยุทธนา เศรษฐนันท์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(เอราวัณ)
 
     


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th