จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

Download
การจัดทำเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
การจัดทำเอกสารประกอบการประเมินบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สายงานพยาบาลวิชาชีพ
เอกสารบรรยาย ระหว่างวันที่ 16, 19 มีนาคม 2555 สายงานการพยาบาลวิชาชีพ
:ผลงานข้าราชการผู้ผ่านการประเมิน:
สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ชื่อ - นามสกุล

ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน
สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ /ครั้งที่ / เมื่อวันที่

Save File
1. น.ส.ขวัญฤทัย คำปัน ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
บันทึก
2. นางกานดา แยัมประเสริฐกล้า ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
บันทึก
3. น.ส.รำไพร พรมพุ้ย ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
บันทึก
4. น.ส.นฤมล มีภูงา ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
บันทึก
5. น.ส.อรพรรณ จันมี ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
บันทึก
6. น.ส.วนิดา ชนาวัฒนานนท์ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
บันทึก
7. น.ส.ศิมาภรณ์ อนุสัตย์ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก
8. น.ส.ชญาณิศา คำรศ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก
9. น.ส.อุบลวรรณ นนทะคำจันทร์ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก
10. น.ส.อลิสรา โทราช ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก
11. น.ส.อัญชลี พุ่มพวง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก
12. น.ส.ยุพิน เหมือยไธสง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก
13. น.ส.อ้อมฤทัย ผ่องศรี ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
บันทึก
14. น.ส.วนิษา อินมา ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
บันทึก
15. น.ส.กมลรัตน์ หลงหัน ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
บันทึก
16. น.ส.กฤตพร นนท์ประเสริฐ ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
บันทึก
17. น.ส.อัมพร เอี่ยมสะอาด ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
บันทึก
18. นางพัชรินทร์ ฉิมงาม ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
บันทึก
19. น.ส.หัถยา สร้อยสระคู ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
บันทึก
20. น.ส.ชลนิชา สกุลรัตน์ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
บันทึก
21. น.ส.ดาววิภา ชัยเวทยกุล ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
บันทึก
22. น.ส.อนงค์พร ส้มเกลี้ยง ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
บันทึก
23. น.ส.สุธาพร กอมนชัย ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
บันทึก
24. น.ส.จุฬาลักษณ์ เปล่งชัย ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
บันทึก
25. น.ส.ปาริชาต ทางดอน ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
บันทึก
26. นางณัฐกาญจน์ ยศปัญญา ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
บันทึก
27. น.ส.พิชญา นิลดำ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
บันทึก
28. น.ส.สาวิณี เทียนมณี ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
บันทึก
29. น.ส.จินตหรา ภิรมย์ชม ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
บันทึก
30. น.ส.ปิยะนุช เหลาโชติ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
บันทึก
31. น.ส.ผกามาศ วัฒนาบรรจงสุข ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
บันทึก
32. น.า.จตุพร ศรีบัณฑิต ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
บันทึก
33. น.ส.ศิริวรรณ ผิวทอง ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
บันทึก
34. น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ กล้าณรงค์ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
บันทึก
35. น.ส.พีรภาว์ พฤกษีดา ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
บันทึก
36. น.ส.ปิยชนก วินทะชัย ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
บันทึก
37. น.ส.ศิริรัตน์ ศิริสม ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
บันทึก
38. น.ส.วราวรรณ ศิริบูรณ์ ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
บันทึก
39. น.ส.ปัทมา ใต้ไธสง ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
บันทึก
40. น.ส.อนงค์นาฎ แก้วเมืองกลาง ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
บันทึก
41. น.ส.สมฤทัย สุริยันต์ ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
บันทึก
42. น.ส.จันทิมา ยืนยง ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
บันทึก
43. นายศรัณย์ ชัยรัตน์ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
บันทึก
44. น.ส.อรลดา พลอยกระจ่าง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
บันทึก
45. น.ส.วรนุช กีรติเมธาวิน ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
บันทึก
46. น.ส.วิไลลักษณ์ สิงห์ธร ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
บันทึก
47. น.ส.จินตนา ประทีปเมือง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
บันทึก
48. น.ส.สุดารัตน์ ทัดมาลา ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
บันทึก
 
1. น.ส.กนกนภา มีดี ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
บันทึก
2. น.ส.สุธิตา อานัน ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
บันทึก
3. น.ส.มิ่งขวัญ สุขแก้ว ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
บันทึก
4. น.ส.วิระญา กิจรัตน์ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
บันทึก
5. น.ส.รัชฎาพร สุโพธิ์ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
บันทึก
6. น.ส.ณัฐณิชา จุ้ยเทียน ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
บันทึก
7. น.ส.เรวดี ประโกสันตัง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
บันทึก

8. น.ส.อาริษา ไสยรส

ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
บันทึก
9. น.ส.กาญจนา ผุยโพนทัน ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
บันทึก
10. น.ส.พรพรรณ ชูเนตร ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
บันทึก
11. น.ส.ศิริรัตน์ คำรส ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
บันทึก
12. น.ส.มณีวรรณ สมอออน ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
บันทึก
13. น.ส.ศรีสวรรค์ อำนาจมั่นคง ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
บันทึก
14. น.ส.น้ำทิพย์ ชาวนาฟาง ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
บันทึก
15. น.ส.ใหม่ศิริ สลัดทุกข์ ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
บันทึก
16. น.ส.อลิษา คิ้วทองเต็ม ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
บันทึก
17. น.ส.สุวันเพ็ญ รัตน์อิน ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
บันทึก
18. น.ส.วรินยุพา วรรณปะเก ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563
บันทึก
19. น.ส.จิราภรณ์ กองแก้ว ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563
บันทึก
20. น.ส.กุลริศา แก่นบัวแก้ว ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563
บันทึก
21. น.ส.จงกลนี สุวรรณ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563
บันทึก
22. น.ส.ปรีกมล ใจอ่ออน ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563
บันทึก
23. น.ส.นิภาพร ภู่เวียง ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563
บันทึก
24. น.ส.อรอนงค์ องอาจ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
บันทึก
25. น.ส. จันทร์ฉาย แสงสว่าง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
บันทึก
26. น.ส.จุฑาพร ทัดแก้ว ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
บันทึก
27. น.ส.รุ่งนภา จิ๋วบาง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
บันทึก
28. นายกรณ์ นงค์กระโทก ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
บันทึก
29. น.ส.มารยาท นามวงษ์ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
บันทึก
30. นายศิริพร เพียหล้า ชุดที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563
บันทึก
31. น.ส.ปพัชญา จันทรุสอน ชุดที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563
บันทึก
32. น.ส.คัชรินทร์ มาอินทร์ ชุดที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563
บันทึก
33. น.ส.รุ่งตะวัน ไชยคำ ชุดที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563
บันทึก
34. น.ส.พิชยาพัชร์ ศรีเมือง ชุดที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563
บันทึก
35. นางนฤมล ปราสัยงาม ชุดที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563
บันทึก
36. น.ส.ณัฐกา พิชยานุวรรต ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
บันทึก
37. น.ส.อรจิรา นานอก ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
บันทึก
38. น.ส.ฉันทนา ได้ดี ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
บันทึก
39. น.ส. วัลลภา นาลาด ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
บันทึก
40. น.ส. วรัญญา ปะทิ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
บันทึก
41. น.ส.นพวรรณ เทียมสิงห์ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
บันทึก
 
1. น.ส.โชติกา สาระปัญญา ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
บันทึก
2. นางสุวรรณ อินขาว ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
บันทึก
3. นางสุภาพร คำเสียง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
บันทึก
4. น.ส.รัตติญา แซ่ฮ้อง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
บันทึก
5. น.ส.ปุณยวีย์ ลิ้มสุวรรณ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
บันทึก
6. น.ส.ชลธิชา กุลัดนาม ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
บันทึก
7. น.ส.เกตน์ชญานี แว่นแก้ว ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
บันทึก
8. นายปรัชญพงศ์ แสงสว่าง ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
บันทึก
9. น.ส.อลิษษา วิริยะโชติ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
บันทึก
10. น.ส.ปวรมนต์ ทัศนอนันชัย ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
บันทึก
11. น.ส.พิมลรัตน์ คำแก้ว ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
บันทึก
12. น.ส.อุภัสษร มนต์ไธสง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
บันทึก
13. นายสนธยา กาวี ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
บันทึก
14. นางจิราวดี ปัทถาพงษ์ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
บันทึก
15. น.ส.มธุลัดดา ไทยวงศ์ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
บันทึก
16. น.ส.ดวงดาว บานไม่รู้โรย ชุดที่ 2 ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
บันทึก
17. นางชญาณิศวร์ เทียมไชย ชุดที่ 2 ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
บันทึก
18. นายสัญญา แจ้งใจ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
บันทึก
19. น.ส.ธนัชพร ทองอยู่ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
บันทึก
 
1. น.ส.อนงค์ลักษณ์ สังสี ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
บันทึก
2. น.ส.พีรนุช เอกรักษา ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
บันทึก
3. น.ส.สุพรรณธิดา ทองเพชร ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
บันทึก
4. น.ส.ลัดดาภรณ์ เพ็งแจ่ม ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
บันทึก
5. น.ส.รัฐภรณ์ แซ่แจว ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
บันทึก
6. น.ส.กุญช์ชญา เข็มเพ็ชร ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
บันทึก
7. น.ส.รุ่งอรุณ อุดอ้าย ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
บันทึก
8. น.ส.วรรณี นวลฉวี ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
บันทึก
9. น.ส.วรากร มณีสุวรรณ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
บันทึก
10 น.ส.พัชนี ทิปะกะ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
บันทึก
11. น.ส.พิริยา พงษ์สอิ้ง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
บันทึก
12. น.ส.อาจารีย์ รัตนะโสภา ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
บันทึก
13 น.ส.สาลินีย์ นิพลรัมย์ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
บันทึก
14. นางอัชฉราภรณ์ ชันแสง ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
บันทึก
15. น.ส.ภรณ์ทิพย์ สว่างพันธุ์ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
บันทึก
16. น.ส.นพเก้า งามตา ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
บันทึก
17. น.ส.วิลาวัณย์ ขันทวงค์ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
บันทึก
18. น.ส.บุญธิดา ไชยราชา ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
บันทึก
19. นางรัชนี สมคิดสรรพ์ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
บันทึก
20. น.ส.ชิชญา ทวีพจน์ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
บันทึก
น.ส.นันทนา สาระจันทร์ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
บันทึก
น.ส.หฤทัย บุญทรง ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
บันทึก
น.ส.กาญจนา โนนพลกรัง ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
บันทึก
น.ส.กิตติยา หวลคิด ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
บันทึก
น.ส.วิภาวรรณ เชื้อประดิษฐ์ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
บันทึก
น.ส.วิสา กองเพ็ชร์ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
บันทึก
น.ส.กรรานุช สุทธิแสน ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
บันทึก
น.ส.สุวรรณี ไชยโย ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
บันทึก
น.ส.อมรพรรณ สบบง ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
บันทึก
น.ส.อุราวรรณ มุมขาว ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
บันทึก
น.ส.ธนัชพร ทองอยู่ ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
บันทึก
น.ส.ณัฐญาภรณ์ พิกุลณี ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
บันทึก
น.ส.กรทิพย์ กาวีวน ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
บันทึก
น.ส.สภาภรณ์ ทันกิ่ง ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
บันทึก
น.ส.พลอย ภาสน์ภูรี ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
บันทึก
นายทินภัทร์ สีแก้วอ้ม ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
บันทึก
น.ส.นงลักษณ์ เพลินไพรเย็น ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
บันทึก
น.ส.ดวงดาว เหล่าหว้าน ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
บันทึก
น.ส.ศิรินทรา สมบุญทรัพย์ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
บันทึก
น.ส.ฐิติรัตน์ ธนกิจวรงค์ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
บันทึก
น.ส.มัลลิกา นามปัญญา ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
บันทึก
น.ส.สุนารี ใบยา ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
บันทึก
พันจ่าโทอาคม จุมพรม ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
บันทึก
น.ส.นิศารัตน์ สมจิตรมูล ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
บันทึก
น.ส.ชัชฎาภรณ์ อินทรชิต ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
บันทึก
นางปิยนันท์ นาสะอ้าน ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
บันทึก
น.ส.พราวนภา ภู่รัตนากรกุล ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
บันทึก
น.ส.วัลยา ภูตาโดน ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
บันทึก
น.ส.สิราณี หอมนาน ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
บันทึก
น.ส.กนกกร ทองสง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
บันทึก
น.ส.อมรรัตน์ แห่สูงเนิน ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
บันทึก
น.ส.อรวรรณ ศรีอ่อน ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
บันทึก
น.ส.จิราพร แก่นสาร ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
บันทึก
น.ส.ไมยวี เลิศพิทักษ์สกุล ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
บันทึก
นายศรายุทธ อินต๊ะวิใจ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
บันทึก
น.ส.เบญจมาส เทียนสว่าง ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
บันทึก
น.ส.เพ็ญพักตร์ เวียงนาค ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
บันทึก
น.ส.สภาวดี พลุภักดี ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
บันทึก
น.ส.จุฑามาศา สังข์วงศ์ บัวหอม ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
บันทึก
น.ส.สุณิชญา ทิพยกร ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
บันทึก
นางสาวรัชฎา เชื้อชม ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
บันทึก
น.ส.แพวพรรณ แซ่เตียว ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
บันทึก
น.ส.วริยา แสนตาคำ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
บันทึก
น.ส.สินิทตา คงไทย ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
บันทึก
น.ส.สุปราณี สอไชยยศ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
บันทึก
นางเกวลิน ชูประดิษฐ์ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
บันทึก
น.ส.จุรีภรณ์ รัตนโชติ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
บันทึก
นางเสมอ อ่ำเกิด ชุดที่ 1 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
บันทึก
น.ส.รัชนีกร กุตระแสง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 มิภุนายน 2561
บันทึก
น.ส.เพ็ญมณี ณ บางช้าง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 มิภุนายน 2561
บันทึก
น.ส.จันจิรา คำเขื่อน ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 มิภุนายน 2561
บันทึก
น.ส.ณัฐกฤตา หาชื่น ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 มิภุนายน 2561
บันทึก
นายงพงษ์กรณ์ วังตะพันธุ์ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 มิภุนายน 2561
บันทึก
น.ส.กนกรดา มีศิลป์ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
บันทึก
น.ส.รัตนา คำจร ชุดที่ 2 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
บันทึก
น.ส.วิไลพร อ่อนละมุล ชุดที่ 2 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
บันทึก
น.ส.มณีรัตน์ เสวกวัง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
บันทึก
น.ส.จารุดา หอมหวล ชุดที่ 2 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
บันทึก
น.ส.ทัศนีย์ พงษ์แขก ชุดที่ 2 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
บันทึก
น.ส.อัญมณี พะนะชัย ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
บันทึก
น.ส.จีรภา เทพกระโทก ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
บันทึก
นางเปรมกมล เรืองโรจน์ ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
บันทึก
น.ส.นงนุช พันธ์หอม ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
บันทึก
สายงานพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ (เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง)
ชื่อ - นามสกุล

ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน
สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ /ครั้งที่ / เมื่อวันที่

Save File
1. น.ส.วิชุตา กาฬภักดี ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
บันทึก
2. นางกชพร ทรงวาจา ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
บันทึก
3. น.ส.อมรพรรณ สบบง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
บันทึก
4. น.ส.วิสา กองเพ็ชร ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก
5. น.ส.หฤทัย บุญทรง ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก
6. น.ส.กรทิพย์ กาวีวน ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก
7. น.ส.กิตติยา หวลคิด ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
บันทึก
8. น.ส.อลิศราพร จันทฤทธิ์ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
บันทึก
9. นางอุบล สุพรรณรัตน์ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
บันทึก
10. นายกฤษณรงค์ พวงชมพู ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
บันทึก
11. น.ส.นิตยา วาชัยยุง ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
บันทึก
12. นางสุภาธิณี เอี่ยมอาจิณ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
บันทึก
13. น.ส.น้ำฝน สมบูรณ์กุล ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
บันทึก
14. นางสมทรง กุลชโร ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
บันทึก
15. น.ส.วราภรณ์ ศรีวิพันธ์ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
บันทึก
16. น.ส.มะลิวัลย์ โพธิ์สูง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
บันทึก
17. น.ส.สุวรรณี ไชยโย ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
บันทึก
18. น.ส.พรนิภา สกุลดี ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
บันทึก
19. น.ส.วิภาวรรณ เชื้อประดิษฐ์ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
บันทึก
20. น.ส.นงลักษณ์ เพลินไพรเย็น ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
บันทึก
21. น.ส.นันทนา หาญนอก ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
บันทึก
22. น.ส.อุราวรรณ มุมขาว ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
บันทึก
23. นางปิยนันท์ นาสะอ้าน ชุดที่ 2 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
บันทึก
24. นายนิรันต์ โคตโมลี ชุดที่ 2 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
บันทึก
25. น.ส.ประกายพร รัตนนรเศรษฐ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
บันทึก
26. น.ส.เพ็ญจิต มหาสโร ชุดที่ 2 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
บันทึก
27. น.ส.มะลิวัลย์ จัตุรัส ชุดที่ 2 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
บันทึก
28. นางฆนัสวัน ศิลปชัย ชุดที่ 1 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564
บันทึก
29. น.ส.ณัฐธิดา อนุภาพ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564
บันทึก
30. น.ส.จารุดา ทองประเทือง ชุดที่ 1 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564
บันทึก
31. น.ส.ทิวาพร บุญเศษ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
บันทึก
32. นายทินภัทร์ สีแก้วอ้ม ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
บันทึก
33. น.ส.เพ็ญพักตร์ ชาญวิเศษ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
บันทึก
34. น.ส.วัชราภรณ์ สิมศิริวัฒน์ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
บันทึก
 
สายงานแพทย์ระดับชำนาญการ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
ชื่อ - นามสกุล

ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน
สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ /ครั้งที่ / เมื่อวันที่

Save File
น.ส.กอบกาญจน์ สมุทรธนานนท์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
บันทึก
น.ส.กมลรัตน์ ภัทรกิตติกุล ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
บันทึก
สายงานแพทย์ระดับชำนาญการ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมกระดูก)
ชื่อ - นามสกุล

ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน
สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ /ครั้งที่ / เมื่อวันที่

Save File
นายอารักษ์ ลิ่มตระกูล ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
บันทึก
สายงานแพทย์ระดับชำนาญการ (เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง)
นายปัญจพล รุจิธารณวงศ์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
บันทึก
   
บันทึก
สายงานเทคนิคการแพทย์ (ระดับชำนาญการ)เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
ชื่้อ-นามสกุล

ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน
สายงานเทคนิคการแพทย์ (ระดับชำนาญการ) / ครั้งที่ / เมื่อวันที่

Save File
น.ส.อาทิตยา สบายยิ่ง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก
นายปรีชา ชาลีทำ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก
 
น.ส.วราภรณ์ เรืองราย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
บันทึก
นายยุคล อภัยยะกุล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
บันทึก
นายสัมพันธ์ บุญเรือง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
บันทึก
นายสมบัติ ขุนจำนวน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561
บันทึก
นางวันทนา ไชยา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561
บันทึก
การประเมินสายงานเทคนิคการแพทย์ (ระดับชำนาญการ)
ชื่้อ-นามสกุล
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน
สายงานแพทย์ (ระดับชำนาญการ) / ครั้งที่ /
เมื่อวันที่
Save File
นายไกรสร พลสันเที้ยะ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
บันทึก
นางสาวอาทิตยา ปุ๊กมะดัน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
บันทึก
นางสาววิไลพร ทองแดง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
บันทึก
สายงานเทคนิคการแพทย์ (ระดับชำนาญการ)เพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ
ชื่้อ-นามสกุล
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน
สายงานแพทย์ (ระดับชำนาญการ) / ครั้งที่ / เมื่อวันที่
Save File
น.ส.กาญจนา แสงศรี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก
น.ส.วิลัยพร ชูศรี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก
นายพิตตินันท์ จันตา ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564
บันทึก
น.ส.ฉฎาภา เฟื่องจันทร์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564
บันทึก
 
นางนันทวัน สร้อยเพชร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
บันทึก
น.ส.น้ำอ้อย เทินสะเกษ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
บันทึก
น.ส.ฐิติพร จารึกเสรีสกุล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
บันทึก
น.ส.ณิชชา ทับเกษมปิติโสภา ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
บันทึก
น.ส.มณฑิรา ฐานไพศาลกิจ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
บันทึก
นางสาวศรีจุฬา เอี่ยมสำอางค์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
บันทึก
น.ส.กมลวรรณ คณานุรักษ์ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
บันทึก
น.ส.ยุพารัตน์ อินต๊ะรัตน์ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
บันทึก
นางขนิษฐา เรืองวีรัตน์ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
บันทึก
น.ส.รัชฎาภรณ์ จันทร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
บันทึก
นางสาวสุภารัตน์ นาสูงเนิน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563
บันทึก
น.ส.ภัทราณี ตำหนักทอง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563
บันทึก
นายชัยยศ เสียงประเสริฐกิจ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561
บันทึก
นายปรีชา ชาลีทำ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
บันทึก
น.ส.อาทิตยา สบายยิ่ง ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
บันทึก
สายงานโภชนาการระดับชำนาญการ (เพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ)
น.ส.ภาพร คล่องกิจเจริญ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563
บันทึก
น.ส.พรรณิการ์ เพชรอุดม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
บันทึก
น.ส.ดุรณี จิตจำนงค์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562
บันทึก
สายงานสังคมสงเคราะห์ระดับชำนาญการ
ชื่้อ-นามสกุล
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน
สายงานแพทย์ (ระดับชำนาญการ) / ครั้งที่ / เมื่อวันท
Save File
น.ส.อินทร์ทิพย์ อินทรสุข ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561
บันทึก
สายงานเภสัชกรรมระดับชำนาญการ (เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง)
น.ส.อาภาศรี สงวนวงษ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
บันทึก
น.ส.มรกต อนันต์วัฒนกิจ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
บันทึก
น.ส.วิกานดา เวชอุบล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
บันทึก
 
นายภานุภาค วิบูลชัยชีพ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
บันทึก
นายศิริทัศน์ กระดานพล ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
บันทึก
นางสาวเบญญาภา จงชาญสิทโธ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
บันทึก
นางนริศรา วิบูลชัยชีพ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
บันทึก
สายงานเภสัชกรรมระดับชำนาญการ (เพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ)
ชื่้อ-นามสกุล
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน
สายงานแพทย์ (ระดับชำนาญการ) / ครั้งที่ / เมื่อวันท
Save File
น.ส.วิจิตรา ทองสว่าง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
บันทึก
 
นายนำพล ตันธนาสุวัฒน์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
บันทึก
นายภูมิปรัชญ์ แก้วมหานิล ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
บันทึก
นางสาวทศพร แสงทองอโณทัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
บันทึก
น.ส.สุพรรษา ใหม่เอี่ยม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
บันทึก
น.ส.วารุณี ทฤษณาวดี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
บันทึก
น.ส.ฉันทลักษณ์ ศรีไทย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
บันทึก
น.ส.อุษา ลัภนลาภลอย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
บันทึก
น.ส.วิกานดา เวชอุบล ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
บันทึก
น.ส.เนติมา สลับแสง ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
บันทึก
น.ส.ดวงทิพย์ ชัยสุริยะพันธ์ ครั้งที่ 3/2561 เมือ่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
บันทึก
น.ส.พัชราภรณ์ นาคเอี่ยม ครั้งที่ 3/2561 เมือ่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
บันทึก
น.ส.วัชรินี เกิดเปี่ยม ครั้งที่ 3/2561 เมือ่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
บันทึก
น.ส.วาริณีฑ์ วงศ์อารี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
บันทึก
นายวิโรจน์ ชื่นบุญงาม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
บันทึก
   
บันทึก


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th