13 มิถุนายน 2565 : ประชุม คกก.พัฒนาโครงร่างการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 5/2565

         ตรวจประเมินงานส่งเสริมการวิจัย

    20 กรกฎาคม 2564 : รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับการตรวจประเมินแล้ว
    3 สิงหาคม 2564 : รพ.กลาง ได้รับการตรวจประเมินแล้ว
    7 กันยายน 2564 : รพ.ตากสิน ได้รับการตรวจประเมินแล้ว
    5 ตุลาคม 2564 : รพ.สิรินธร ได้รับการตรวจประเมินแล้ว
    2 พฤศจิกายน 2564 : รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้รับการตรวจประเมินแล้ว
    7 ธันวาคม 2564 : รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ ได้รับการตรวจประเมินแล้ว
    10 มกราคม 2565 : รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ได้รับการตรวจประเมินแล้ว
    1 กุมภาพันธ์ 2565 : รพ.ราชพิพัฒน์ ได้รับการตรวจประเมินแล้ว