ปฏิทินการประชุม

         10 มกราคม 2565 : ตรวจประเมินงานส่งเสริมการวิจัย รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

         18 มกราคม 2565 : ประชุม คกก.พัฒนาโครงร่างการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1/2565

         ตรวจประเมินงานส่งเสริมการวิจัย

    20 กรกฎาคม 2564 : รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับการตรวจประเมินแล้ว
    3 สิงหาคม 2564 : รพ.กลาง ได้รับการตรวจประเมินแล้ว
    7 กันยายน 2564 : รพ.ตากสิน ได้รับการตรวจประเมินแล้ว
    5 ตุลาคม 2564 : รพ.สิรินธร ได้รับการตรวจประเมินแล้ว
    2 พฤศจิกายน 2564 : รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้รับการตรวจประเมินแล้ว
    7 ธันวาคม 2564 : รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ ได้รับการตรวจประเมินแล้ว
    10 มกราคม 2564 : รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ได้รับการตรวจประเมินแล้ว
    1 กุมภาพันธ์ 2564 : รพ.ราชพิพัฒน์ รอรับการตรวจประเมิน

โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการพัฒนาโครงร่างการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
     ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ผลการพิจารณา

     ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

ผลการพิจารณา
     ครั้งที่ 3/2564 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผลการพิจารณา
คณะกรรมการพัฒนาโครงร่างการวิจัยด้านการพยาบาล  
     ยังไม่มีโครงร่างการวิจัยเข้าพิจารณา