คำสั่งคณะกรรมการ
    แนวทางการทำ MTA (Material Transfer Agreement)
    ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำ (Flowchart)
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม MTA
         - กรณีสำนักการแพทย์เป็นผู้รับ
         - กรณีสำนักการแพทย์เป็นผู้ส่ง