คำสั่งคณะกรรมการฯ
   คู่มือการขอทุนเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย
             - ปกคู่มือ
             - แบบแจ้งความจำนงขอทุนเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย
             - แบบบันทึกค่าใช้จ่ายวิจัย
             - แบบนำส่งรายงานผลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
             - รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย
             - สัญญายืมทุนวิจัย
             - ตัวอย่างปกเล่ม
             - ใบสำคัญรับเงิน
   ขั้นตอนการขอทุนเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย
   หลักเกณฑ์และแนวทางการให้ทุน
   แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
             - แบบแจ้งความจำนงขอทุน
             - แบบบันทึกค่าใช้จ่ายการวิจัย
             - แบบนำส่งรายงานผลโครงการวิจัย
             - แบบรายงานความก้าวหน้า
             - สัญญาปฏิบัติงานวิจัยที่ได้รับทุน
             - ใบสำคัญการรับเงิน
 
    ข่าวทุนวิจัย