แผนยุทธศาสตร์ฯ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567 : ด้านการศึกษาวิจัย)

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นองค์กรให้บริการและดูแลระบบบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ กทม.
ด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ (Mission)

1. บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ
2. บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3. จัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาทางการแพทย์
4. บูรณาการเครือข่ายการให้บริการทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. บริหารจัดการเทคโนโลยีที่สนับสนุนบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
6. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการ งานวิจัย นวัตกรรมยกระดับโรงพยาบาล
และส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์เพื่อมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล (Digital and Development)

โครงการ/กิจกรรม

1. การรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานวิจัย : SPSS, REDCap, NRIIS, อักขราวิสุทธิ์
3. Clinical Research Center : CRC
4. SIDCER FERCAP Surveyor Trainee
5. FERCAP Annual Conference
6. The SIDCER FERCAP - Global Fellowship (SFGF)
7. ทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
8. การประกวดผลงาน วิจัย นวัตกรรม วิชาการ และ R2R
9. การประกวดนักวิจัยดีเด่น/นักวิชาการดีเด่น
10.โครงการวิจัยที่ชี้นำสังคม/โครงการวิจัยร่วมระหว่างเครือข่าย
11.ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาโครงร่างการวิจัย
12.จริยธรรมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
13.การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ