แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559 : ด้านการศึกษาวิจัย)

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักการแพทย์
(ฉบับร่าง 20 เม.ย.2555)

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ
ยอมรับระดับประเทศ

พันธกิจ

ให้บริการแบบองค์รวม ส่งเสริมเครือข่ายบริการด้านการแพทย์ให้เข้มแข็ง สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน  มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จัดอัตรากำลังให้เพียงพอ พัฒนาบุคลากร    งานวิชาการ การศึกษา และงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ 2

พัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์ งานวิจัย การศึกษาต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ด้านงานวิจัย

มีการพัฒนาวิชาการ วิจัย นวตกรรมและเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

1. จำนวนผลงานวิจัย / Innovation / R2R ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ
    ระดับประเทศ อย่างน้อย 5 เรื่อง / ต่อปี
2. จำนวนผลงานวิจัยที่ทำร่วมกับเครือข่ายใน สนพ. อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
3. จัดประชุมวิชาการสำนักการแพทย์ กทม. อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

โครงการ/กิจกรรม

1. จัดตั้งศูนย์วิจัยและผลิตนวัตกรรม
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สนับสนุนงานวิจัย
4. จัดระบบรองรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)
5. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทุกไตรมาส
6. โครงการวิจัยร่วมระหว่างเครือข่าย
7. โครงการวิจัยที่ชี้นำสังคม
8. ประชุมวิชาการ สนพ.
9. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกเครือข่าย