9 ธันวาคม 2564 : พิจารณาโครงร่างการวิจัย ครั้งที่ 20/2564.

          23 ธันวาคม 2564 : พิจารณาโครงร่างการวิจัย ครั้งที่ 21/2564