9 มิถุนายน 2565 : พิจารณาโครงร่างการวิจัย ครั้งที่ 11/2565

          23 มิถุนายน 2565 : พิจารณาโครงร่างการวิจัย ครั้งที่ 12/2565