จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็ก และเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

สรุปตัวชี้วัดโครงการของเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(เขต 20) รวม 7 โครงการ

วิดิทัศน์ และโปสเตอร์ สำหรับจัดนิทรรศน์การทารกคลอดก่อนกำหนด ปี 2556

 
  • วิดีทัศน์
  • โปสเตอร์
โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
ต้นกล้าของชีวิต... ทารกเกิดก่อนกำหนด
วิิดิีทัศน์ประกอบการจัดนิทรรศการประจำปี 2556
หน้าปกซีดีวิดีทัศน์ประกอบการจัดนิทรรศการประจำปี 2556

โปสเตอร์วัยรุ่นตั้งครรภ์ Size A2


โปสเตอร์เครือข่าย APDA


 
mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th