จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
+ข้อบัญญัติ
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๓๘
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เบี้ยประชุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙
+ พระราชกฤษฎีกา
+ระเบียบ
- ระเบียบ ก.ก. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการกรุงเทพมหานครในสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. ๒๕๕๕
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกรุงเทพมมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน ละการตรวจเงิน (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกรุงเทพมมหานคร ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ระเบียบกรุงเทพมมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๖
- ระเบียบกรุงเทพมมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ (ฉบัยที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
- ระเบียบกรุงเทพมมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ (ฉบัยที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินกองทุนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พ.ศ. ๒๕๕๗
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ
+หนังสือรวบรวมกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบด้านสวัสดิการ และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลของทางราชการ
- การบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย
- การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
- การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
- การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกลุ่มโรครูมาติก และโรคสะเก็ดเงิน
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
- คำนำและสารบัญ
- คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
- บันทึกข้อความ
- ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
- พรก.+หลักเกณฑ์
- พระราชกฤษฎีกา
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร
- หนังสือเวียนกรม
- หนังสือสั่งการและข้อหารือการขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบล
- หลักเกณฑ์และหนังสือซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
- อัตราค่าสวัสดิการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
+หนังสือสั่งการ
- เรื่อง การกำหนดแบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วนการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ
- เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
- เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุโยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
- เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
- เรื่อง กำซับให้จ่ายเงินของกรุงเทพมหานครไม่ควรเกิน 20 วัน นับแต่มีการแจ้งหนี้

- เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การโอนกรรมสิทธิ์และจ่ายขาดเครื่องแบบลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร
- เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงาน
- เรื่อง คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์
- เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชก่รุณย์
- เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอัตราใหม่
- เรื่อง ประเภทและอัตรเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
- เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ
- เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน
- อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของราชการ ที่ กค 0417 ทับ ว177 วันที่ 24 พ.ย.49
- อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของราชการ ที่ กค 0431.2 ทับ ว246 วันที่ 16 มิย59
+แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 01_06_2561_ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศOPDบางนา
- 15_06_2561_ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องx-rayพร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณ
- 15_06_2561_ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องx-rayพร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณ
- 15_06_2561_ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง
- 16_11_2561_ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
- 22_08_2561_ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์
- 24_08_2561_ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน OPD บางนา
- 25_10_2561_เปลี่ยนแปลงแปลงจัดซื้อจัดจ้างระบบเทคโนโลยีสานสนเทศOPDบางนา
- 31_08_2561_ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรกษาซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์
- 31_08_2561_ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
+ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของ สก.สนพ
+สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สก.สนพ
+การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต1


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th