<<
มิถุนายน 2559 (June 2016)
>>
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    1 2 3 4
      - การพยาบาลเฉพาะทาง - โครงการค้นฟ้าคว้าเอว
- การพยาบาลเฉพาะทาง
- อบรมภาษาอังกฤษ
   
- Walk Rally บพส.8
- การศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุของโรงพยาบาล สนพ.
5 6 7 8 9 10 11
    - โครงการป้องกัน
การพลัดตกหกล้ม
ในผู้สูงอายุ
- อบรมภาษาอังกฤษ
- โครงการความรู้
สู่ประชาชน เรื่อง
การพลัดตกหกล้ม
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
สำหรับผู้มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
 
- อบรมภาษาอังกฤษ  
12
13 14 15 16 17 18
 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
 
  - อบรมภาษาอังกฤษ   - อบรมภาษาอังกฤษ  
19
20 21 22 23 24 25
    - โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพฯ
- อบรมภาษาอังกฤษ
- ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสิรินธร
   
- โครงการฝึกอาชีพ
ชมรมผู้สงอายุ
- โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพฯ
- อบรมภาษาอังกฤษ
26
27 28 29 30    
 
- โครงการอบรมการเคลื่อนย้ายและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
   
  - อบรมภาษาอังกฤษ   - อบรมภาษาอังกฤษ