» คำแนะนำการเสนอโครงร่างการวิจัย
   ———————————————
» แบบฟอร์มประวัติคณะกรรมการ
   ———————————————
» แบบฟอร์มประวัติผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
   ———————————————
» เอกสารภาคผนวก (ปรับปรุง)
   สำหรับกรรมการ

   ———————————————
» Download เอกสารสำหรับผู้วิจัย
   เอกสารภาคผนวก(ปรับปรุง)ผู้วิจัย
   ———————————————
» โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณา
   ———————————————
» โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง
   ———————————————
» ปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการฯ
   ———————————————
» วิธีการดำเนินการมาตรฐานการวิจัย
   (SOP)

» แบบฟอร์มปรึกษางานวิจัย
   ———————————————
» องค์ความรู้เพิ่มเติม

 
Links ที่เกี่ยวข้อง
   


สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร (สำนักงานชั่วคราว)

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) ชั้น 1
เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2220-7564 โทรสาร 0-2224-2969
bmaec@hotmail.com