ศึกษา-ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 

 
โดย น.ส.ปราณี เลาหพิบูลย์กุล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
      สวัสดีค่ะ
              
          สืบเนื่องมาจากได้มีโอกาสไปพูดในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักการแพทย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 ซึ่งจะไปปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 การคุยกันในวันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยของข้าราชการกรุงเทพมหานคร แต่โดยปกติแล้วข้ราชการจะขออนุมัติไปศึกษาและฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่ หลังจากพูดคุยกันแล้วได้มีโทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมบ้าง บางท่านอยากได้เอกสารด้วย เพราะเป็นประโยชน์ในการรับรู้ ไว้ก่อน เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมจะต้องพัฒนาตนเอง (หรือโดนบังคัับให้พัฒนา) ก็จะได้เตรียมตัวและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆได้ว่ายขึ้น ก็เห็นด้วยเพราะในโลกปัจจุบันเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Based Society) พลวัตรทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก องค์กรทั้งหลายต้องพัฒนาฐานความรู้ สร้างระบบกลไกและพัฒนาคนให้สามารถปรับตัวรู้เท่าทันโลกได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็น Lerning Organization เราในฐานะบุคลากรที่สำคัญขององค์กรก็ต้องมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองและงานอยู่เสมอให้เป็น Knowledge Worker และที่สำคัญเห็นว่าเรื่องที่ได้พูดไปจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ด้วย
          ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Presentation ได้ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาได้โดยตรงที่ praneebma@yahoo.com หรือฝ่ายพัฒนาบุคคล กองวิชาการ สำนักการแพทย์ โทรศัพท์ 0-2224-9710 โทรสาร 0-2221-6029
      Download
                : การลาศึกษา-ฝึกอบรม 2
                : การเลื่อนขั้นเงินเดือน 2
                : พ้นทดลอง 4 2