จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

:: อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักการแพทย ์::
 •   สำนักการแพทย์มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การจัดการศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาทางวิชาการแพทย์และพยาบาล
:: หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ::
1. สำนักเลขานุการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การประชาสัมพันธ์ การคลัง การเงินและบัญชี การงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล งานนิติการของสำนัก และงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. กองวิชาการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน จัดทำแผนและโครงการพัฒนาสาธารณสุขของสำนักการแพทย์กำกับ
ติดตามการ ดำเนินโครงการพัฒนาสาธารณสุข ทำการศึกษา วิจัย เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของ
กรุงเทพมหานคร สร้างระบบเครือข่ายสาธารณสุข กำหนดนโยบาย และบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักประกันด้านสุขภาพ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พัฒนาบุคคลทั้งในและนอกสังกัดสำนักการแพทย์ ให้บริการ ทางวิชาการ
ตรวจสอบวิเคราะห์ พิจารณาโครงการและผลงานทางวิชาการ ค้นคว้าเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ เป็นศูนย์รวบรวม
ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ยวข้อง

3. โรงพยาบาลกลาง
 1. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค ส่งเสริม สนับสนุน
  ค้นหว้าและวิจัยทางการแพทย์และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
  มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
4. โรงพยาบาลตากสิน
 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค ส่งเสริม สนับสนุน
  ค้นหว้าและวิจัยทางการแพทย์และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
  มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
5. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค ส่งเสริม สนับสนุน
  ค้นหว้าและวิจัยทางการแพทย์และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
  มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
6. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ
 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค ส่งเสริม สนับสนุน
  ค้นหว้าและวิจัยทางการแพทย์และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
  มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
7. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค ส่งเสริม สนับสนุน
  ค้นหว้าและวิจัยทางการแพทย์และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
  มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
8. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค ส่งเสริม สนับสนุน
  ค้นหว้าและวิจัยทางการแพทย์และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
  มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
  ้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
9. โรงพยาบาลราชพิัพัฒน์
 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค ส่งเสริม สนับสนุน
  ค้นหว้าและวิจัยทางการแพทย์และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
  มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
10. โรงพยาบาลสิรินธร
 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค ส่งเสริม สนับสนุน
  ค้นหว้าและวิจัยทางการแพทย์และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
  มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
11. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค ส่งเสริม สนับสนุน
  ค้นหว้าและวิจัยทางการแพทย์และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
  มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
12. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (เอราวัณ)
 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ
  และสั่งการ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และให้บริการสายด่วนทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลางประสาน
  งานและพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในสถานการณ์ปกติ และกรณีสาธารณะภัย อุบัติเหตุ อุบัติภัย และวินาศกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยจากการก่อการร้าย ศึกษา วิจัยจัดทำสถิติข้อมูล และสารสนเทศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินการ
  บริหารจัดการด้านการเงินในระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th