1
5  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๒
5  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
5  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
5  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.๒๕๓๕
5  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
5  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
5  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
5  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
5  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๓
5  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔
5   พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
5  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ...

5  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจาการรับบริการสาธารณะสุข พ.ศ. ...  ฉบับที่มีข้อสังเกต
        
            - เรื่องเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ

5  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
5  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
5  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
5  พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐
5  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
5  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗
5  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
5  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
5  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖
5  พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
5  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
5 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
4 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
3 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
2 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

 
 
 
 


 

 

 

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรุงเทพมหานคร
หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
WHO Thailand
ไทยฮอตไลน์
Bangkok GIS

โรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลสิรินธร

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ิ์

โรงพยาบาลลาดกระบังฯ

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster :
webmaster@msdbangkok.go.th