::คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ::


 

 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรุงเทพมหานคร
หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
WHO Thailand
ไทยฮอตไลน์
Bangkok GIS

โรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลสิรินธร

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ิ์

โรงพยาบาลลาดกระบังฯ

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster :
webmaster@msdbangkok.go.th        

นายสามารถ  ตันอริยกุล
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
รุงเทพมหานคร
นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์
นางกิตติยา   ศรีเลิศฟ้า
นายประพาศน์  รัชตะสัมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นายชูวิทย์   ประดิษฐบาทุกา
นางดลยา  สุขสมปอง
นายสมชาย  จึงมีโชค
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์
นายสุขสันต์ กิตติศุภกร
นายชาลี   วชิรศรีสุนทรา
นางสาวสุภาพร กรลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง
ชุตินฺธโร อุทิศ
กรุงเทพมหานคร
นางกันธิมา  ธันญาวุฒิ
นายพิพัฒน์  เกรียงวัฒนศิริ
นางเยาวลักษณ์  เรืองเดช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
เลขานุการ สำนักการแพทย์
นายเกรียงไกร  ตั้งจิตรมณีศักดา
นายเพชรพงษ์   กำจรกิจการ
 
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 
 
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)