สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2224-2954, 0-2225-4986
อีเมล์ : dmsbma@msdbangkok.go.th
Medical Service Department
514 luang Rd. Pom Prap Sattru Phai District
Bangkok 10100
Tel : 0-2224-2954, 0-2225-4986
E-mail : dmsbma@msdbangkok.go.th
แผนที่
หน่วยงานในสังกัด

 

 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรุงเทพมหานคร
หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
WHO Thailand
ไทยฮอตไลน์
Bangkok GIS

โรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลสิรินธร

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ิ์

โรงพยาบาลลาดกระบังฯ

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster :
webmaster@msdbangkok.go.th        

ติดต่อเรา