จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันท ี่2 ม.ค. 2556
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1
5  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๒
5  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
5  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
5  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.๒๕๓๕
5  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
5  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
5  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
5  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
5  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๓
5  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔
5   พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
5  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ...

5  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจาการรับบริการสาธารณะสุข พ.ศ. ...  ฉบับที่มีข้อสังเกต
        
            - เรื่องเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ

5  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
5  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
5  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
5  พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐
5  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
5  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗
5  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
5  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
5  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖
5  พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
5  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
5 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
4 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
3 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
2 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514          ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100          โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966          โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029

ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th