จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันท ี่2 ม.ค. 2556
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
1 กำหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม)
 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต
1 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
1 กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
1 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)
1 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕
 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมของวิทยาลัยในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๖
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๖
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขห้วงเวลา(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขห้วงเวลา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๓๙
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๖
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกเพื่อศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ขาดแคลน พ.ศ. ๒๕๓๕
1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขห้วงเวลา พ.ศ. ๒๕๓๔
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
 
ระเบียบกรุงเทพมหานคร
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์เยาวชนและศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินรายได้จากระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบสำนักการแพทย์
1 หลักเกณฑ์ และแนวทางการให้ทุนส่งเสริมการวิจัย สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
 
ข้อบังคับแพทยสภา
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษามรรยาทแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๖
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่องเกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๒
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
1 ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘
1 ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๓๘
1 ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘
 
กฎกระทรวง
1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514          ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100          โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966          โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029

ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th