ระเบียบและกฏหมาย
พระราชบัญญัต
เอกสารประเมินบุคคล
รายงานประจำป
คู่มือต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
Link Web ที่น่าสนใจ
กรุงเทพมหานคร
หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แพทยสภา
สภาการพยาบาล
WHO Thailand
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กรมบัญชีกลาง
ไทยฮอตไลน์
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
Bangkok GIS
 
:: อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักการแพทย์::
         สำนักการแพทย์มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การจัดการศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาทางวิชาการแพทย์และพยาบาล
 
:: หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ::

  1. สำนักงานเลขานุการ

              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การประชาสัมพันธ์ การคลัง การเงินและบัญชี การงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล งานนิติการของสำนัก และงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  2. กองวิชาการ
              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน จัดทำ แผนและโครงการพัฒนาสาธารณสุขของสำนักการแพทย์กำกับติดตามการ ดำเนิน โครงการพัฒนาสาธารณสุข ทำการศึกษา วิจัย เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร สร้างระบบเครือข่ายสาธารณสุข กำหนดนโยบาย และบริหารจัดการเกียวกับหลักประกันด้านสุขภาพ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พัฒนาบุคคลทั้งในและนอกสังกัดสำนักการแพทย์ ให้บริการ ทางวิชาการตรวจสอบวิเคราะห์ พิจารณาโครงการและผลงานทางวิชาการ ค้นคว้าเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขและปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
  3. โรงพยาบาลกลาง
               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าและ วิจัยทางการแพทย์ และปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฎิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
 
  4. โรงพยาบาลตากสิน
               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกันโรค ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้า และวิจัยทางการแพทย์ และปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย และปฎิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
 
  5.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้า และวิจัยทางการแพทย์ และปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย และปฎิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
 
  6. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ
               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาโรคผู้ป่วย การตรวจรักษาโรคทางช่องปากและทันตสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค และปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และปฎิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
 
  7. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบำบัดรักษาโรคผู้ป่วย การตรวจรักษาโรคทางช่องปากและทันตสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานชองส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
 
  8. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบำบัดรักษาโรคผู้ป่วย การตรวจรักษาโรคทางช่องปากและทันตสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานชองส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
 
  9. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบำบัดรักษาโรคผู้ป่วย การตรวจรักษาโรคทางช่องปากและทันตสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานชองส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
 
  10. โรงพยาบาลสิรินธร
                มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบำบัดรักษาโรคผู้ป่วย การตรวจรักษาโรคทางช่องปากและทันตสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานชองส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
   
  11. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศุนย์เอราวัณ)  
                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และให้บริการสายด่วนทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลางประสานงานและพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในสถานการณ์ปกติ และกรณีสาธารณะภัย อุบัติเหตุ อุบัติภัย และวินาศกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยจากการก่อการร้าย ศึกษา วิจัย จัดทำสถิติข้อมูล และสารสนเทศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการด้านการเงินในระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514          ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100          โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966          โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029

ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th