ระเบียบและกฏหมาย
พระราชบัญญัต
เอกสารประเมินบุคคล
รายงานประจำป
คู่มือต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
Link Web ที่น่าสนใจ
กรุงเทพมหานคร
หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แพทยสภา
สภาการพยาบาล
WHO Thailand
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กรมบัญชีกลาง
ไทยฮอตไลน์
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
Bangkok GIS
 
1
เอกสารการจัดทำแบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคล
7  สำหรับผู้ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 6
6  สำหรับผู้ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7
6  แนวทางการพิจารณาประเมินผลงาน สายงานวิชาการพยาบาลและการพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 8 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลฯ
       (มติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551)
6  แนวทางการประเมินบุคคลสายงานวิชาการสาธารณสุขสำหรับระดับ8(ตามมติการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานประเมินผลงาน
       ด้านวิชาการสุขศึกษา ด้านวิชาการสาธารณสุข ด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และด้านวิชาการควบคุมโรค ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
       2552)
 
เอกสารการเผยแพร่เกี่ยวกับการประเมินบุคคลทางวิชาการ
5  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
       เฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
4  ตัวอย่างการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินบุคคล
3  คำอธิบายการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินบุคคล
2  แบบฟอร์มแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514          ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100          โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966          โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029

ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th