ระเบียบและกฏหมาย
พระราชบัญญัต
เอกสารประเมินบุคคล
รายงานประจำป
คู่มือต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
Link Web ที่น่าสนใจ
กรุงเทพมหานคร
หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แพทยสภา
สภาการพยาบาล
WHO Thailand
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กรมบัญชีกลาง
ไทยฮอตไลน์
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
Bangkok GIS
 
ระเบียบกรุงเทพมหานคร
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์เยาวชนและศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินรายได้จากระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๒
1  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธิการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการสังกัดสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
          แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ให้ใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป (คลิกเลือก)
1 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
1 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
1 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุข ห้วงเวลา พ.ศ. ๒๕๕๑
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกำกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน แก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๙
1  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ที่กระทราวงสาธารณสุขมิได้กำหนดไว้ ค่าห้อง ค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยใน และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๔
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๔
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๒
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดวิธิการ และอัตรา การจ่ายค่าตอบแทนแพทย์แก่บุคลากรทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าเงินบำรุงโรงพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๘
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๗
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลา พ.ศ. ๒๕๓๕
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๔
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๔
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๐
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐
1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
1 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามข้อ 10 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ (8 สิงหาคม 2551)
1 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (8 สิงหาคม 2551)
1 แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514          ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100          โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966          โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029

ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th