ระเบียบและกฏหมาย
พระราชบัญญัต
เอกสารประเมินบุคคล
รายงานประจำป
คู่มือต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
Link Web ที่น่าสนใจ
กรุงเทพมหานคร
หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แพทยสภา
สภาการพยาบาล
WHO Thailand
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กรมบัญชีกลาง
ไทยฮอตไลน์
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
Bangkok GIS
 
1
แบบสอบถามเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1 - 4
 - แบบสอบถาม ชุดที่ 1 สำหรับผู้บริหารระดับ ผอ หัวหน้า _A5 PE_16Feb11_TN_R1
 - แบบสอบถาม ชุดที่ 2 สำหรับ ศทส_NR_CW_PE_16Feb11_TN_R1             
 - แบบสอบถาม ชุดที่ 3 ความต้องการระบบคอม PE 16Feb11_TN_R1              
 - แบบสอบถาม ชุดที่ 4 สถานภาพด้าน ISMS PE_16Feb11_TN_R1               
 - แบบสอบถามชุดที่ 3 ความต้องการระบบคอม PE 16Feb11_TN_R1               
 ตารางสำรวจการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล
  แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  แบบรายงานตัวผู้ป่วยและแบบรายงานผู้เสียหาย
4  แบบฟอร์มการแจ้งขอแก้ไขซ่อมแซมคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติมโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์
3  แบบฟอร์มการขออีเมล์ และรหัสผ่าน สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ทของสำนักการแพทย์ (สำนักงานเลขานุกการ)
2  แบบฟอร์มการขออีเมล์ และรหัสผ่าน สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ทของสำนักการแพทย์ (กองวิชาการ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514          ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100          โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966          โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029

ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th