» คำแนะนำการเสนอโครงร่างการวิจัย
   ———————————————
» Download เอกสารสำหรับผู้วิจัย
   ———————————————
» ขั้นตอนการเสนอโครงร่างการวิจัย
   ———————————————
» โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณา
   ———————————————
» ปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการฯ
   ———————————————
» วิธีการดำเนินการมาตรฐานการวิจัย
   (SOP)


 
คำแนะนำการเสนอโครงร่างวิจัย
   - คำสรุปคำแนะนำในการส่งโครงร่างการวิจัยครั้งแรกอย่างง่าย
 
 
Links ที่เกี่ยวข้อง
   


สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร (สำนักงานชั่วคราว)

กองวิชาการ สำนักการแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 6
เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2220-7564 โทรสาร 0-2224-2969
bmaec@hotmail.com