- AO 04.1 ประวัติกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
           - AO 04.2 แบบบัญชีรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร
           - AO 05.1 ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย สำหรับคณะกรรมการฯ
           - AO 05.2 ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
           - AO 05.3 ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย สำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ
           - AO 06 ข้อตกลงการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน
           - AO 07 รายงานการอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาของกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ

แนวทางปฏิบัติ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

       
         - AL 01 แบบตอบรับเอกสารโครงการวิจัย
         - AL 02 หนังสือเชิญประชุมพิจารณาโครงการวิจัยและระเบียบวาระการประชุม
         - AL 03.1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย_กรณีรับรอง
         - AL 03.2 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย_กรณีปรับปรุงแก้ไข เพื่อรับรอง
         - AL 03.3 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย_กรณีปรับปรุงแก้ไข และนำเข้าพิจารณาใหม่
         - AL 03.4 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย_กรณีไม่รับรอง
         - AL 04.1 หนังสือแจ้งผลการรับรองและหนังสือรับรองโครงการวิจัย (ไทย)
         - AL 04.2 หนังสือรับรองโครงการวิจัย (Eng)
         - AL 04.3 หนังสือแจ้งผลการรับรองและหนังสือรับรองแบบยกเว้น (ไทย) 
         - AL 04.4 หนังสือรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย (Eng)
         - AL 05 หนังสือส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาแบบเร็ว
         - AL 06 หนังสือส่งรายงานโครงการวิจัยเพื่อการทบทวน 
         - AL 07.1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
         - AL 07.2 หนังสือแจ้งผลและหนังสือรับรองส่วนแก้ไขเพิ่มเติม (ไทย) 
         - AL 07.3 หนังสือรับรองส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Eng) 
         - AL 08 หนังสือแจ้งเตือนการส่งแจ้งเตือนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
           และขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัยหรือสรุปผลการวิจัย 
         - AL 09 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
           และหรือการขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย 
         - AL 10 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
         - AL 11 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการเบี่ยงเบนหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
         - AL 12 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนดหรือพักการวิจัย 
         - AL 13 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 
         - AL 14 ขอตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย
         - AL 15 แจ้งผลการพิจารณาการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย
         - AL 16.1 แบบประเมินบริบทของสถาบัน
         - AL 16.2 แบบประเมินบริบทของสถาบันที่ทำวิจัยทางคลินิก ระยะที่ 1, 2
         - AO 01 รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน
         - AO 02 รายการเอกสารภาคผนวก
         - AO 03 บันทึกการแจกจ่ายเอกสารวิธีดำเนินการมาตรฐาน
         - AO 08 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย
         - AO 09 แบบกำหนดประเภทโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณา
         - AO 10 แผนภูมิการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณา 
         - AO 11.1 แบบทบทวนและนำเสนอโครงร่างการวิจัย
         - AO 11.2 แบบทบทวนและนำเสนอเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม
         - AO 11.3 แนวทางการนำเสนอโครงร่างการวิจัย
         - AO 11.4 แบบทบทวนและนำเสนอเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม         
           การเก็บรักษาข้อมูลและตัวอย่างชีวภาพ
         - AO 11.5 แบบทบทวนและนำเสนอเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม การวิจัยด้านพันธุกรรม
         - AO 11.6 แบบทบทวนโครงร่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์
         - AO 12 แบบรายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
         - AO 13.1 แบบทบทวนรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
         - AO 13.2 แบบทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
         - AO 13.3 แบบทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงและSUSARs 
         - AO 13.4 แบบทบทวนรายงานการเบี่ยงเบนหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
         - AO 13.5 แบบทบทวนรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนดหรือพักการวิจัย
         - AO 13.6 แบบทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย 
         - AO 14 แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน 
         - AO 15 แบบแผนการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (ตัวอย่าง)
         - AO 16 แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย
         - AO 17 แบบรายงานการประชุม
         - AO 18 แบบรายงานขอค้น ทำสำเนาเอกสารโครงการวิจัย
         - AO 19 แบบบันทึกการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย
         - AO 20 แบบบันทึกการทำสำเนาเอกสารโครงการวิจัย
         - AO 21 แบบรายงานขอทำลายเอกสารโครงการวิจัย
         - AO 22 รายการเตรียมรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ