- ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิจัยในคน  
         - คำแนะนำในการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอการรับรองด้านจริยธรรม  
         - การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอการรับรองด้านจริยธรรม  
      - AO 08 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย  
      - ปก-สารบัญ  
      - AP 01 แบบเสนอโครงร่างการวิจัย (คำอธิบาย)  
      - AP 01 แบบเสนอโครงร่างการวิจัย (แบบฟอร์ม)  
      - AP 02.1 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย (ตัวอย่าง)  
      - AP 02.2 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและแสดงความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย  
        เด็กอายุ7-น้อยกว่า 13ปี (ตัวอย่าง)  
      - AP 02.3 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและแสดงความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย  
        เด็กอายุ 13-น้อยกว่า 18 ปี (ตัวอย่าง)  
      - AP 02.4 เอกสารชี้แจงแบบเปิดกว้างเพื่อเก็บรักษาข้อมูลและตัวอย่างชีวภาพไว้  
        สำหรับการวิจัยในอนาคต (ตัวอย่าง)  
      - AP 02.5 เอกสารชี้แจงเพื่อเก็บตัวอย่างชีวภาพสำหรับการวิจัยด้านพันธุกรรม (ตัวอย่าง)
      - AP 03.1 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (ตัวอย่าง)  
      - AP 03.2 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย_ผู้ปกครอง (ตัวอย่าง)  
      - AP 03.3 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยให้เก็บรักษาข้อมูล         
        หรือตัวอย่างชีวภาพไว้สำหรับการวิจัยในอนาคต (ตัวอย่าง)  
      - AP 03.4 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยด้านพันธุกรรม (ตัวอย่าง)  
      - AP 04 ประวัติและผลงานผู้วิจัย  
      - AP 05.1 คำรับรองจริยธรรมของผู้วิจัย_เงื่อนไขที่ให้ปฏิบัติ  
      - AP 05.2 คำรับรองจริยธรรมของผู้วิจัย_การเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน  
      - AP 06 แบบสรุปโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก  
      - AP 07.1.1 หนังสือขออนุมัติการทำวิจัยในคน (สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักการแพทย์ กทม.)
      - AP 07.1.2 หนังสือขออนุมัติการทำวิจัยในคน (สำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร)
      - AP 07.2 ขออนุมัติการทำวิจัย (สำหรับนักศึกษา)  
      - AP 07.3 ขออนุมัติการทำวิจัย (สำหรับอาจารย์/บุคคลภายนอก)  
      - AP 08.1 หนังสือขออนุมัติเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร)  
      - AP 08.2 หนังสือขออนุมัติเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สำหรับนักศึกษา)  
      - AP 08.3 หนังสือขออนุมัติเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สำหรับอาจารย์/บุคคลภายนอก)  
      - AP 08.4 หนังสือขออนุมัติเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยในชุมชน  
      - AP 09 หนังสือส่งโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไข  
      - AP 10 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย  
      - AP 11 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  
      - AP 12.1 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง_ในสถาบัน  
      - AP 12.2 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง SUSARs_ในสถาบัน_CIOMS Form
      - AP 13 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง_นอกสถาบัน  
      - AP 14 แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการเบี่ยงเบน  
      - AP 15 แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนดหรือพักการวิจัย  
      - AP 16 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย  
      - ประชาสัมพันธ์เชิญชวน (ตัวอย่าง)