โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาในที่ประชุม ปี 2565
          ครั้งที่ 1/2565   (6 มกราคม 2565) ผลการพิจารณา
          ครั้งที่ 2/2565   (27 มกราคม 2565) ผลการพิจารณา
          ครั้งที่ 3/2565   (10 กุมภาพันธ์ 2565) ผลการพิจารณา
          ครั้งที่ 4/2565   (23 กุมภาพันธ์ 2565) ผลการพิจารณา
          ครั้งที่ 5/2565   (10 มีนาคม 2565) ผลการพิจารณา
          ครั้งที่ 6/2565   (24 มีนาคม 2565) ผลการพิจารณา
          ครั้งที่ 7/2565   (7 เมษายน 2565) ผลการพิจารณา
          ครั้งที่ 8/2565   (28 เมษายน 2565) ผลการพิจารณา
          ครั้งที่ 9/2565   (12 พฤษภาคม 2565) อยู่ระหว่างการพิจารณา