โครงสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีกรอบอัตรากำลังประกอบด้วย
                                 ข้าราชการ จำนวน 26 ตำแหน่ง
                                 1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) จำนวน 1 อัตรา
                                 2. นักจัดการงานทั่วไปชำ จำนวน 1 อัตรานาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
                                 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
                                 4. เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
                                 5. นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
                                 6. เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
                                 7. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
                                 8. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
                                 9. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
                                 10. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือเชี่ยวชาญ * จำนวน 1 อัตรา (ปัจจุบัน ว่าง รอรับโอน หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม)
                                 11. ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
                                 12. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
                                 13.พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จำนวน 12 อัตรา (ปัจจุบันว่าง 1 อัตรา)
                                 14. ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา